NEON Televizija - ntv@neon.ba - Redakcija: +387 62 33 00 95 - Marketing: +387 62 33 00 94

Javni poziv za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima…

... | 21. Septembra 2022.
13:25
Kalesija Online

OIK Kalesija dostavila je Javni poziv za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata koji objavljujemo u cjelosti:

Na osnovu člапа 2.13 stav ( 1 ) tačka 3. lzboпюg zakona BiH (“Službeпi glasпik Воsnе i Негсеgоvinе” bгoj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/ 10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), а u vezi sa članom 11. Pгavilпika о utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasпik Воsnе i Hercegovine” broj: 27/22), Općinska izbornа komisija Kalesija raspisuje

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja  izbornih rezultata

Objavljuje se ponovni Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja  izbornih rezultata.

Uslovi za imenovanje:

Opći  uslovi:

Pгijavljeni kandidat је osoba s ргаvоm glasa.

Za člаnа biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :

koje se ne može kandidirati u smislu odredbi clanova 1 .6, 1 .7 i  1 .7а  lzbornog  zakona BiH;

koje је član najvišeg izvršno-političkog organa političke stгanke ili koalicije(predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;

koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na (Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

                Posebni uslovi:

da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, V. Stepen stručne spreme,

da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

      III. Potrebna dokuшentacija:

                l . prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

       IV. Rok za podnošenje prijava

                Rok za podnošenje pгijava је do 01.10.2022. godine i teče od dana objave javnog oglasa            na oglasnoj ploči općine Kalesija, na inteгnet-stranici opcine Kalesija i sгedstvima              јаvnоg informisanja (Neon TV, Radio Feral, i portalima: NKP, Infoplus i Kalesijske      novine).

        V. Organ za provođenje postupka

                Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija          Kalesija.

       VI. Ostale inforшacije

                Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije Kalesija               ili na internet-stranici općine Kalesija.

                Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u sjedište Općinske izborne komisije Kalesija sa naznakom:

                Općinska izborna komisija Kalesija

                Adresa: Patriotske lige b.b. 75260 Kalesija

                “Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za        imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati”.

                Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju               uvjeta iz javnog oglasa.

                Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710 i 035/367-714.

OIK Klaesija je dostavio i obrazac SG-3:

Portal ntv.ba možete pratiti i putem android aplikacije za mobilne uređaje

Komentari

Kategorija: Kalesijske teme